Actievoorwaarden Activia Win een SMEG Blender

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Activia Win een SMEG blender" actie (verder te noemen: de "Actie") van Danone Nederland B.V. (verder te noemen: de "Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 21, Nederland) in samenwerking met Unifact B.V.
2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.
3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Danone Activia (verder te noemen: het "Merk"/de "Merken").
4. Deze Actie loopt van maandag 27 januari 2020 00u00 tot en met zondag 12 april 2020, 23u59 (de "Actieperiode") en kan door de Organisator op elk moment beëindigd worden.
5. Naar aanleiding van deze actie worden er 150 SMEG blenders (SMEG BLF01PGEU Watergroen, hierna de "Prijs"/de "Prijzen"), elk ter waarde van 229 EUR (marktwaarde) weggegeven. Organisator zal zich gedurende de Actie houden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
6. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen: Communicatie materialen in de betreffende supermarkten, via televisiecommercials, Instagram en Facebook en op www.Activia.nl.

I. Deelname

7. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
8. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers van Danone Nederland B.V. en partners en kinderen van medewerkers van Danone Nederland B.V., alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
9. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
10. Deelname is uitsluitend persoonlijk en op naam, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
11. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

12. Deelname aan de Actie is mogelijk door te voldoen aan onderstaande voorwaarden.
1. Tijdens de Actieperiode deel te nemen aan de Actie.
2. Twee exemplaren van het volgende product te kopen: alle 4-packs en 8-pack Activia. Alle varianten:
EAN code
Activia Yoghurt Aardbei 5410146417887
Activia Yoghurt Vijg 5410146417894
Activia Yoghurt Pruim 3033490988388
Activia Yoghurt Braam Framboos 5410146417924
Activia Yoghurt Pruim, Braam Framboos, Vijg, Rabarber 5410146417900
Activia Yoghurt Bosbes 5410146417917
Activia Yoghurt Aardbei 0% 8713788122728
Activia Yoghurt Perzik 0% 8713788122711
Activia Yoghurt Naturel 5410146405013
Activia Yoghurt Muesli 8713788122735
Activia Yoghurt Hazelnoot Quinoa 8713788122759
Activia Yoghurt Granen 8713788122742
Activia Yoghurt Vanille 3033491351082
Activia Yoghurt Raspberry Chia 5410146417726
Activia Yoghurt Breakfast 5410146411328
Activia Yoghurt Granola 5410146417733
Activia Yoghurt Drink Aardbei Kiwi 5900643036068
3. Een duidelijke foto van de kassabon te uploaden op de actiepagina op Activia.nl (of twee foto’s, als er sprake is van twee kassabonnen), waarop de producten en de datum van aankoop zichtbaar zijn. Dit kan alleen op de actiepagina van Activia.nl worden geüpload en niet per post naar de Organisator worden gestuurd.
13. De deelnemer mag maximum 1 keer deelnemen aan de actie en maximum 1 keer winnen. Per adres mogen meerdere personen deelnemen aan de actie.
14. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
15. De winnaars worden willekeurig gekozen door Qnippo’s, onderdeel van internetbureau Unifact B.V. (verder te noemen: het "Internetbureau"). De trekking van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats. Een computer zal willekeurig alle winnaars selecteren die voldoen aan de actievoorwaarden. Het Internetbureau controleert of er sprake is van correcte deelname. Dit gebeurt door middel van controle van de geüploade bon(nen). Bij een juiste deelname worden de winnaars door het Internetbureau via e-mail op de hoogte gesteld. Bij een foutieve deelname zal de geselecteerde winnaar geen e-mail ontvangen en zal door het Internetbureau willekeurig een nieuwe winnaar worden gekozen.
16. Naast het uploaden van bon(nen) wordt gevraagd persoonsgegevens in te vullen:
1. Voor- en achternaam
2. E-mailadres
17. Het Internetbureau ontvangt de gegevens. De gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze promotie gebruikt. Wanneer is gekozen voor ‘Ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief’, zullen de gegevens wel worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door de Organisator. Zowel het Internetbureau als de Organisator ontvangen deze gegevens.

IV. Uitkering prijs

18. De winnaars worden door het Internetbureau via e-mail gecontacteerd uiterlijk op zondag 12 april 2020, 23u59 (na afloop van de winactie) op basis van de contactgegevens geplaatst op de actiepagina van Activia.nl tijdens de deelname. De winnaars krijgen per e-mail een bericht dat zij gewonnen hebben en dat zij binnen 20 dagen hun adres, postcode en huisnummer opsturen naar het Internetbureau voor verdere verwerking van de Prijs. Deze adresgegevens worden alleen van de winnaars verzameld. De gegevens worden zowel aan het Internetbureau als de Organisator verstrekt voor verdere verwerking van de Prijs.
19. De winnaar zal dan uiterlijk 10 mei 2020, 23u59 de Prijs toegestuurd krijgen door de Organisator. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de levertijd van de Prijs.
20. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt het Internetbureau zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
21. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een Prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
22. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator. We handelen in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
23. Prijzen die niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator, ongeacht de reden voor het niet uitkeren van de Prijs. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
24. De Organisator behoudt zich het recht om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

V. Gedragsregels

25. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
26. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
27. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.
28. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
29. Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
30. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

VI. Publicatie

31. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken een vorm van publiciteit op Instagram, Facebook of Activia.nl zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VII. Persoonsgegevens

32. Persoonsgegevens die het Internetbureau en de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgen, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en worden niet voor andere doeleinden dan deze promotie gebruikt. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. Organisator verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Activia dat te raadplegen is via www.activia.nl/privacyverklaring
33. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

VIII. Aansprakelijkheid

34. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer, met uitzondering van de belasting zoals beschreven in punt 22.
35. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.
36. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiele fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
37. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

IX. Slotbepalingen

38. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
39. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
40. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
41. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
42. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
43. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
44. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Danone Nederland B.V., Zonnebaan 21, 3542 EB Utrecht Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800-3266631.
45. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.
Aldus opgemaakt te Utrecht, Januari 2020